Datum laatste wijziging: 15 januari 2021

Privacy Statement

De privacy van de kinderen die wij steunen is belangrijk voor ons. Net als dat jouw privacy voor ons belangrijk is. Om deze reden hebben wij een Privacy Statement opgesteld waarin we aangeven welke informatie wij bewaren, hoe wij deze gebruiken en waar we deze opslaan.

Dit privacy statement geeft aan hoe Stichting Nofam ("Nofam") om gaat met jouw persoonlijke data op het moment dat je contact hebt met Nofam of met een Nofam service (het app platform genaamd "Service"). Zodoende is dit statement ook alleen van toepassing voor de ServiceDe Nofam shop en Nofam website hebben beiden een eigen statement waarin de voorwaarden voor data collectie en gebruik worden beschreven.

Voor vragen omtrent dit statement kan je ons bereiken via:
info@nofam.org

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor de Service verwerken wij alleen de informatie die van belang is om op een correcte wijze de dienstverlening te kunnen leveren. Hiervoor verwerkt Nofam de onderstaande persoonsgegevens.

Niet-geregistreerde gebruikers:
- Mobiele Device ID;
- OS type (Android, iOS);
- IP-adres;
- Gegevens betreffende het gebruik van de Service.

Geregistreerde gebruikers:
- Niet-geregistreerde gebruikers lijst+;
- Voor- en achternaam;
- Land;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres.

Als donateur ("Guardian"):
- Geregistreerde gebruikers lijst+;
- Adresgegevens;
- IBAN-nummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze Service heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar. Dit tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nofam.org, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nofam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Notificaties te kunnen sturen naar het juiste toestel;
- Informatie te kunnen delen met de gekoppelde stichting(en) en gesteunde kind(eren);
- De mogelijkheid te kunnen bieden om jouw account te kunnen beheren;
- Een incasso uit te kunnen voeren om daarmee de hulp aan de kansarme kinderen te kunnen bieden;
- Het optimaliseren van onze Service, zodat we jullie en de kinderen optimaal van dienst kunnen zijn;
- Nofam verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nofam bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor het bewaren van persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nofam verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nofam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nofam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nofam.org. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nofam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@nofam.org.

image/svg+xml