Datum laatste wijziging: 14 januari 2021

Algemene voorwaarden

Wat mogen wij van elkaar verwachten?

Bedankt dat je deel wilt zijn van een wereld waarin we kansarme kinderen helpen naar een hoopvolle toekomst. We hopen dat je tijdens jouw reis ook het geluk ervaart door jouw bijdrage aan het welzijn van een ander.

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") geven een set van spelregels betreffende het gebruik van de Nofam App, de onderlinge communicatie via de App en wat daarin wel en wat niet toegestaan is.

Door het gebruikt van van de App ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Nofam raadt iedereen (een "Gebruiker") die gebruik maakt van de App zich te verdiepen in deze Gebruiksvoorwaarden.

In het kort

Nofam verrijkt het leven van mensen door samen kansarme kinderen naar een hoopvolle toekomst te helpen.

Onderstaand zijn de voorwaarden beschreven die toelichten hoe je gebruik kunt maken van onze diensten. Ze vormen zodoende ook de formele afspraken tussen jou en ons.
In dit hoofdstuk vind je de hoofdlijnen van de voorwaarden. We raden je aan de verdere details ook te lezen.

Wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening dan:

1. Stem je ermee in om alle App partijen met respect te behandelen;

2. Neem je eigenaarschap over de content die je plaatst, inclusief afbeeldingen en video's, en ben jij verantwoordelijk voor die content;

3. Maken wij geen gebruik van de door jou geplaatste content buiten het Nofam platform, tenzij wij hierover met jou overeenstemming hebben bereikt;

4. Stem je in met de privacyverklaring die we hier opgesteld hebben;

5. Kan je geen content plaatsen en/of ontvangen die niet wettelijk of moreel vanuit Nofam is toegestaan;

6. Kan je content ontvangen via de Nofam app niet delen op social media zonder uitdrukkelijke toestemming van de Stichting die het kind steunt;

7. Zijn er regels die onze verantwoordelijkheid beperken met betrekking tot het gebruik van het Nofam platform.

Wettelijke overeenkomst

1 - Minderjarigen

De diensten van Nofam zijn alleen toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toekenning hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger.

2 - Beperking aansprakelijkheid Nofam

Nofam sluit voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor schade die een Gebruiker ondervindt door:

1. Gebruik van de diensten van Nofam;

2. Het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de App of delen daarvan;

3. Niet correcte informatie op de App;

4. Wijzigingen in de diensten/voorwaarden van Nofam of wijzigingen in of op de App.

Indien Nofam om wat voor reden dan ook aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal:

1. De totale vergoeding die de Gebruiker aan Nofam heeft betaald gedurende de zes maanden voorafgaand aan de handeling, waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan

2. € 150, al naar gelang wat hoger is.

3 - Wijzigingen van de diensten en de App

Nofam kan de App of delen daarvan en diensten wijzigen/beëindigen. Nofam zal richten om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een aanvaardbare termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

4 - Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van Nofam kunt u indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen binnen gepaste tijd, nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft opgemerkt te worden ingediend, waarbij een termijn van twee maanden tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk beschreven te worden ingediend. Nofam zal ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een antwoord aan te leveren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een richtlijn geven van de termijn van beantwoording.

5 - Overige bepalingen

Stichting Nofam (“Nofam”) is gevestigd aan de J.G. Bastiaansstraat 19, 7425HL Deventer. Nofam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72173580.

Nofam kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan op elk moment wijzigen. Nofam richt zich erop om een dergelijke wijziging binnen aanzienlijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van ingevoerd binnen gepaste termijn, nadat deze zijn aangekondigd of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Nofam gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien Nofam een besluit in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingt, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die wisselen van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze geschreven door Nofam zijn bevestigd. Indien een of meerdere besluiten van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Mededelingen aan Nofam kunnen worden gericht aan Stichting Nofam, Postbus 7, 7670 AA, Vriezenveen. Mededelingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mailadres of per aangetekende post wanneer er een adres beschikbaar is. Mededelingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te ontvangen in 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de overeenkomst tussen Stichting Nofam en u en vervangen eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Nofam en de Gebruiksvoorwaarden worden bedaard door Nederlands recht. In het geval van een geschil verkregen uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Almelo bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Eveneens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. Indien de Gebruiker handelt als consument, dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand, nadat Nofam zich op de bevoegdheid van de rechtbank te Almelo beroept, voor het vastellen van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

6 - Regels voor communicatie met het gesteunde kind

1. Nofam verbindt Guardians en kinderen

Nofam is een platform waar een donateur (“Guardian”) gekoppeld kan worden aan een kansarm kind.

Het kansarme kind wordt via een Nofam partnerstichting (“Stichting”) vertegenwoordigd.

2. Algemene regels voor ontvangen en plaatsen van updates in de App

2.1 Updates die door een Guardian en/of Stichting in de App worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen:

a. De geplaatste content (foto en/of video en tekst) dient te passen binnen de richtlijnen van Nofam (zie 6.2.2).

b. De geplaatste content heeft als primaire doel om de ontvanger (Gebruiker en/of Stichting en kind) op de hoogte te stellen van de ontwikkeling aan de zijde van het Kind of de Guardian.

2.2 Update-inhoud die niet is toegestaan:

a. Een foto en/of video mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of/en bedreigende of aanstootgevende inhoud bevatten. De foto en/of video mag geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

Zowel Gebruikers als Stichtingen dienen zelf in acht te nemen bij het plaatsen van content. Gebruikers en Stichtingen worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van content. Bij twijfel raadt Nofam aan inlichtingen of advies in te winnen.

2.3 Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden

a. Het is ongeoorloofd om content te plaatsen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat ongeoorloofd is om een foto of video te plaatsen dat:

1. Inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij. Zonder toestemming van die andere partij;
2. Inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij. Zonder toestemming. Of
3. Inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij. Zonder toestemming.

4. Gedeelde content

4.1 Nofam behoudt het recht op het monitoren van de gedeelde content ten einde het beschermen van de privacy en de veiligheid van het kind.